top of page

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Szymon Zielonka Specjalistyczna Praktyka Optometryczna z siedzibą na ulicy Pirenejskiej 11 / 7 w Warszawie o numerze NIP 5891850374 (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 2. Konkurs jest prowadzony na stronie Tata Optometrysta | Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Warunkiem wzięcia udziału jest:

 

 1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

 

 1. udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym,

 

 1. Konkurs trwa od dnia 16 czerwca 2022 godz. 09:00 do 20 czerwca 2022 godz. 09:00

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 

Nagrodą jest zestaw kodów umożliwiających darmowe pobranie czterech aplikacji do terapii widzenia ze sklepu Play.

 

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

 1. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani  jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Nagrodę dnia otrzyma Uczestnik, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi poprzez pozostawienie wiadomości w komentarzu lub wysłanie wiadomości do Organizatora na pytanie zadane przez organizatora.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od jego zakończenia.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

bottom of page